nie tylko DROGI SZYNOWE - wektor.il.pw.edu.pl/~zuraw
STRONA GŁÓWNA 

Ostatnie uaktualnienie
1 lutego 2003 r.


WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH
KOLEJE
linia kolejowa
stacja kolejowa
przejazd kolej/droga
nawierzchnia kolejowa

TRAMWAJE
zjazd tramwajowy
kładka na międzytorzu

DROGI
plan sytuacyjny
profil podłużny
przekroje poprzeczne

LINKI Z BRANŻY
Polski Portal Kolejowy
Serwer Miłośników
Transportu Szynowego

ZTM Warszawa
CNTK Warszawa

 

PRZEKROJE POPRZECZNE
TORU KOLEJOWEGO

 

Przekroje normalne toru
Przekroje poprzeczne
Przykłady
Materiały źródłowe i pomocnicze

 

 


PRZEKROJE NORMALNE TORU


 

Przekrój normalny toru dla linii drugorzędnej i znaczenia miejscowego dwutorowej na prostej (D.U. Nr 151/1998)

 

Przekroje poprzeczne linii kolejowej projektuje się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 z 1998 r.)

W rozporządzeniu zamieszczone są rysunki przekrojów normalnych toru dla linii kolejowych magistralnych, pierszorzędnych, drugorzędnych i znaczenia miejscowego, jedno i dwutorowych, na prostej i na łuku poziomym.

Przedstawione przekroje wymagają jedna pewnych wyjaśnień, zwłaszcza dla osób korzystających z nich po raz pierwszy.

Przekroje przedstawiają dwa podstawowe elementy, ich wielkości i wzajemne usytuowanie. Są to podtorze i ułożona na nim nawierzchnia.

Podtorze jest to budowla ziemna odpowiednio ukształtowana położona ponad terenem (nasyp) lub poniżej terenu (przekop). Górna powierzchnia tej budowli, na której układa się nawierzchnię, nazywana jest torowiskiem.

Torowisko ma poprzeczne spadki umożliwiające szybkie odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni. Na liniach dwutorowych torowisko ma pochylenia symetryczne a dla linii jednotorowych nie symetryczne. W jednym i drugim przypadku jednolicie pochylona powierzchnia torowiska znajduje się pod torem kolejowym. Dla linii jednotorowych najwyżsyy punkt torowiska położony jest blisko jego lewej krawędzi tj. w odległości 1,15 m. Zasada ta związana jest z technologią układania toru na torowiski "na boso", czyli bez podsypki, którą dowozi się dopiero w drugiej kolejności po już ułożonym torze. Płaska powierzchnia torowiska pod podkładami minimalizuje powstawanie wgnieceń, w których mogłaby gromadzić się woda opadowa.

W przekopach wzdłuż torowiska położone są rowy boczne, odbierające wodę spływającą z torowiska i skarpy przekopu.

W nasypach rowy boczne położone są w odległości 1 m od podstawy nasypu i stosuje się je przy niskich nasypach i w sytuacjach, gdy przyległy teren ma spadek w kierunku nasypu. Przy wysokich nasypach rowów można nie stosować.

Tor kolejowy a ściślej jego oś nie jest usytuowana na środku torowiska. Jest przesunięta lekko w lewo, aby przy niesymetrycznym torowisku zapewnić podobną szerokość jego niezabudowanym skrajnym ławom. Ławy wykorzystywane są przez ekipy remontowe podczas prowadzenia prac torowych.

Wszystkie skarpy zarówno nasypów i przekopów jak też rowów i skarp podsypki mają standardowe pochylenia równe 1:1,5. W niestandardowych warunkach gruntowych skarpy nasypów i przekopów mogą mieć inne wartości pochyleń.

Rysunki przekrojów pokazują jednocześnie dwie sytuacje - z lewej strony skarpę nasypu a z prawej rów boczny i skarpę przekopu. Torowisko (niesymetryczne) i położona na nim nawierzchnia pozostają niezmienne w każdej sytuacji. Uwaga ta dotyczy głównie rysunków przekrojów dla linii jednotorowych.

 

Przekrój normalny toru dla linii drugorzędnej i znaczenia miejscowego jednotorowej na prostej (D.U. Nr 151/1998)

 

Idź do rozdziału: przekroje normalne toru - przekroje poprzeczne linii - przykłady - źródła


PRZEKROJE POPRZECZNE


 

Jak narysować prawidłowo przekroje poprzeczne linii kolejowej - oto recepta.

 

Krok pierwszy

 • rysujemy tabelkę na wartości rzędnych i odległości
 • nanosimy oś toru
 • ustalamy rodzaj przekroju (nasyp, przekop)
 • określamy poziom porównawczy
 • wrysowujemy przekrój terenu
 • do tabelki wpisujemy rzędne charakterystycznych punktów terenu i odległości między nimi

 

Krok drugi

 • wyznaczamy położenie prawej krawędzi torowiska i rysujemy jego przekrój
 • rysujemy rowy boczne i skarpy w przekopie
 • rysujemy skarpy i rowy boczne (gdy potrzebne) w nasypie
 • dopisujemy rzędne i odległości projektowane w tabelce

 

Krok trzeci

 • ustalamy parametry nawierzchni
 • wrysowujemy jej przekrój
 • oznaczamy i wpisujemy wartość rzędnej główki szyny

 

Krok czwarty

 • wpisujemy tytuł rysunku z podaniem położenia przekroju na linii i skalę rysunku
 • porównujemy nasz rysunek z przykładami poniżej

 

Idź do rozdziału: przekroje normalne toru - przekroje poprzeczne linii - przykłady - źródła


PRZYKŁADY


 

 

Przekrój linii kolejowej w nasypie (H=0,75m)

 

 

Przekrój linii kolejowej w przekopie (H=1,02m)

 

Idź do rozdziału: przekroje normalne toru - przekroje poprzeczne linii - przykłady - źródła


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I POMOCNICZE


 

 • Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 z 1998 r.)
  Wersja elektroniczna Rozporządzenia...

Pliki do przeglądania lub pobrania:

 • Skrót wytycznych i wskazówek do projektowania przekrojów poprzecznych.

Aby przejść na stronę pobierania proszę wpisać hasło dostępu i nacisnąć OK. Materiały do pobrania są przeznaczone wyłącznie dla studentów IL PW a hasło udostępnia prowadzący przedmiot.

 

Idź do rozdziału: przekroje normalne toru - przekroje poprzeczne linii - przykłady - źródła

 


UWAGI


 

Rowy boczne przy nasypach kolejowych

 • przy nasypach o wysokości mniejszej od 0,6m rowy wykonuje się z obu stron nasypu,
 • przy nasypach wyższych tylko od strony, gdzie teren ma spadek w kierunku nasypu,
 • przy nasypach wyższych od 1,3m można nie wykonywać rowów bocznych,
 • między skarpą nasypu a krawędzią rowu wykonuje się ławę ochronną o szerokości min. 1,0m ze spadkiem 2% w kierunku rowu.

Idź do rozdziału: przekroje normalne toru - przekroje poprzeczne linii - przykłady - źródła

Copyright © 2002 Żurawski Stanisław
All rights reserved