DŹWIGAR DACHOWY - MODEL KRATA PŁASKA

Dany jest dźwigar dachowy jak na rysunku poniżej. Znajdź maksymalne siły w poszczególnych prętach w celu zaprojektowania przekroju prętów. Kratownica obciążona jest w węzłach (reakcje od płatwi) siłami od ciężaru własnego dachu i kratownicy, śniegu, wiatru. Konstrukcję zamodelowano jako kratę płaską. W zadaniu rozpatrzono cztery warianty obciążenia: obciążenie wiatrem, śniegiem na całej połaci dachu, ciężarem własnym przekrycia i kratownicy, ciężarem śniegu na lewej połaci dachu. Przedstawiony dźwigar zbudowany jest ze stalowych kształtowników, których charakterystyki geometryczne znaleziono korzystając z podsystemu PROFIL.

Rys.1. Schemat dźwigara.

ROZPOCZĘCIE PRACY
$ feas - wejście do systemu feas
FEAS> - system zgłasza gotowość do pracy

OPIS KONSTRUKCJI
FEAS> ok - wejście do podsystemu OK - Opis Konstrukcji
Podaj rodzaj konstrukcji k2 - k2 - symbol kraty płaskiej,
OK> - podsystem zgłasza gotowość do pracy

Rys.2. Siatka podziału na węzły i elementy.

wczytanie współrzędnych wezłów
OK> w w-1 0 0.8 - węzeł o nazwie w-1 ma współrzędne (0,0.8)
OK> w w-2 2 0
OK> w w-3 6 0
OK> w w-4 10 0
OK> w w-5 12 0
OK> w w-6 14 0
OK> w w-8 22 0
OK> w w-7 18 0
OK> w w-9 24 0.8
OK> w w-15 12 3.2
OK> gw w-9 w-15 5 - generacja węzłów od węzła początkowego w-9 do węzła końcowego w-15 (5liczba węzłów pośrednich )
OK> gw w-15 w-1 5 - w wyniku generacji węzeł o nazwie w-1 zostanie zastąpiony węzłem o nazwie w-21
OK> zn w-21 w-1 - zmiana nazwy węzła w-21 na w-1

wprowadzenie elementów
OK> e e-1 w-1 w-2 - utworzenie elementu o nazwie e-1 między węzłami w-1 i w-2
OK> ge e-1 1 1 19 - generowanie 19 elementów o elemencie bazowym e-1 , przyroście numeracji elementów 1, przyroście numeracji węzłów 1
OK> e e-20 w-20 w-1 - wczytanie pozostałych elementów
OK> e e-21 w-2 w-20
OK> e e-22 w-3 w-18
OK> e e-23 w-4 w-16
OK> e e-24 w-5 w-15
OK> e e-25 w-6 w-14
OK> e e-26 w-7 w-12
OK> e e-27 w-8 w-10
OK> e e-28 w-2 w-19
OK> e e-29 w-19 w-3
OK> e e-30 w-3 w-17
OK> e e-31 w-17 w-4
OK> e e-32 w-4 w-15
OK> e e-33 w-15 w-6
OK> e e-34 w-6 w-13
OK> e e-35 w-13 w-7
OK> e e-36 w-7 w-11
OK> e e-37 w-11 w-8

graficzna prezentacja danych
FEAS> GRAF - wejście do podsystemu GRAF w celu graficznej wizualizacji dotychczas wprowadzonych danych
GRAF> w - rysowanie na ekranie węzłów
GRAF> w /nw - wpisanie nazw węzłów
GRAF> si - rysowanie siatki elementów
GRAF> si /ne - wpisanie nazw elementów
GRAF> .. - wyjście z podsystemu GRAF do OK

wczytanie danych materiałowych
OK> m stal - nazwa materiałustal
MAT: Ro=0 ?> 7850 - gęstość masy [kg/m3]
MAT: E=0 ?> 2.05e11 - współczynnik sprężystości [N/m2]
MAT: AlfaT=0 ?> - współczynnik rozszerzalności termicznej

zapisanie pliku na dysk
OK> zap
Plik? krat
TYTUL> krata - możemy tutaj podać krótki komentarz do zadania który będzie widoczny na wydrukach (maks. 70 zn.)}
OK> .. - wyjście z podsystemu OK do systemu FEAS.

GEOMETRIA PRZEKROJÓW -- PODSYSTEM PROFIL
FEAS> profil - wejście do podsystemu PROFIL,w tym podsystemie możemy utworzyć geometrię przekrojów prętów i obliczyć ich charakterystyki. W podsystemie tym możemy wywoływać profile walcowane wpisane w bazę danych
PROFIL> h pn - wywołanie listy symboli normowych, sprawdzamy nazwę szukanego profilu
PROFIL> w-ln s 60 40 5 - wyszukanie charakterystyk kątownika nierównoramiennego o wysokości 60, szerokości 40 i grubości ścianek 5 mm i zapisanie ich pod nazwą s
PROFIL> ws s - wyświetlenie charakterystyk przekroju o nazwie s
PROFIL> r s - rysowanie przekroju o nazwie s
PROFIL> tr s sl 1.47 0 - przesunięcie przekroju s o wektor [1.47,0] i nadanie mu nazwy sl
PROFIL> r sl - rysowanie przekroju o nazwie sl
PROFIL> s sl sp 1 0 0 - symetria przekroju sl na przekrój sp względem osi z, oś symetrii podajemy za pomocą współczynników kierunkowych prostej o równaniu ay + bz + c = 0, gdzie a=1, b=0, c=0
PROFIL> r sp
PROFIL> pz slupki sl sp - złożenie profilu o nazwie slupki z profili sl i sp
PROFIL> r slupki
PROFIL> ws slupki - charakterystyki przekroju złożonego
PROFIL> zap slupki prof - zapisanie na dysku charakterystyk profilu slupki w pliku PROF.MAT, należy pomiętać ze wcześniej użyte nazwy przekrojów zostaną utracone po restarcie systemu,
PROFIL> h pn - obliczenie charakterystyk przekroju złożonego z kątowników walcowanych oznaczonych symbolem w-l,
PROFIL> w-l k1 60 6
PROFIL> ws k1
PROFIL> r k1
PROFIL> tr k1 k1l 2.19 0
PROFIL> r k1l
PROFIL> s k1l k1p 1 0 0
PROFIL> r k1p
PROFIL> pz krzyzgr k1l k1p
PROFIL> r krzyzgr
PROFIL> ws krzyzgr
PROFIL> zap krzyzgr prof
PROFIL> h pn - obliczenie charakterystyk przekroju złożonego z kątowników walcowanych w-l 40 5
PROFIL> w-l k2 40 5
PROFIL> ws k2
PROFIL> r k2
PROFIL> tr k2 k2l 1.665 0
PROFIL> r k2l
PROFIL> s k2l k2p 1 0 0
PROFIL> r k2p
PROFIL> pz krzyzci k2l k2p
PROFIL> r krzyzci
PROFIL> ws krzyzci
PROFIL> zap krzyzci prof
PROFIL> h pn
PROFIL> w-ce c 160 - obliczenie charakterystyk przekroju złożonego z ceowników w-ce 160
PROFIL> ws c
PROFIL> r c
PROFIL> tr c cl 2.276 0
PROFIL> s cl cp 1 0 0
PROFIL> pz pasg cl cp
PROFIL> r pasg
PROFIL> ws pasg
PROFIL> zap pasg prof
PROFIL> h pn - obliczenie chaarkterystyk przekroju złożonego z dwuteowników w-ln 120 80 8
PROFIL> w-ln p 120 80 8
PROFIL> ws p
PROFIL> r p
PROFIL> tr p pl 2.366 0
PROFIL> r pl
PROFIL> s pl pp 1 0 0
PROFIL> pz pasd pl pp
PROFIL> r pasd
PROFIL> ws pasd
PROFIL> zap pasd prof
PROFIL> zj m - zamiana jednostek na metry
PROFIL> .. - wyjście z podsystemu PROFIL
CZY CHCESZ ZAKONCZYC PRACE ? [T/n]t
CZY CHCESZ ZACHOWAC DANE ? [T/n] n

opis geometrii przekrojów
OK> gpf - wywołanie geometrii utworzonej w PROFIL'u
NazwaGeom ? pasd - nazwa geometrii przekroju pręta
NazwaProf ? pasd - nazwa geometrii utworzonej w PROFIL'u
OK> gpf pasg pasg
OK> gpf slupek slupki
OK> gpf kg krzyzkgr
OK> gpf kc krzyzci
OK> pe e-1 do e-8 stal pasd - przypisanie elementom pasa dolnego kratownicy (e-1, e-2, e-3.. do e-8) materiału o nazwie stal i geometrii o nazwie pasd
OK> pe e-9 do e-20 stal pasg
OK> pe e-21 do e-27 stal slupek
OK> pe e-28 e-31 e-34 e-37 stal kg
OK> pe e-29 e-30 e-32 e-33 e-35 e-36 stal kc

opis warunków brzegowych
OK> wb w-1 ux uy - odebranie możliwości przesuwu węzła w-1 w kierunku x i y
OK> wb w-9 uy - odebranie możliwości przesuwu węzła w-9 w kierunku y

zapisanie zadania do pliku
OK> zap
Plik ? krat - zapisanie danych w pliku o nazwie KRAT
TYTUL> - podaj tytuł zadania (maks. 70 zn.)

opis sił węzłowych - warianty obciążeń
OK> sw w-1 1117.2 -5586 - siła węzłowa przyłożona w węźle w-1 o wartości 1117.2N w kierunku osi x i wartości -5586N w kierunku osi y,
OK> sw w-16 do w-20 2234.4 -11172
OK> sw w-15 627 -8059.8
OK> sw w-10 do w-14 980.4 4959
OK> sw w-9 490.2 2473.8
OK> zap
Plik ?> krwiatr - zapisanie danych w pliku o nazwie KRWIATR
TYTUL > Obciazenie wiatrem.
OK> ..
FEAS> start - restart systemu i wyzerowanie pamięci
Restart systemu. Czy chcesz napewno? [T/n] t - wykonano restart systemu
FEAS> ok krat - wczytanie danych z pliku KRAT
OK> sw w-10 do w-20 0 -15100
OK> sw w-1 w-9 0 -7550
OK> zap
Plik ? krsnieg
TYTUL > Obciazenie sniegiem na calej polaci dachu.
OK> sw w-10 do w-20 0 -19300
OK> sw w-1 w-9 0 -9650
OK> zap
Plik ? krciezwl.
TYTUL > Obciazenie ciezarem wlasnym przekrycia i kratownicy.
OK> sw w-9 do w-20 0 0 - usunięcie sił węzłowych z węzłów w-9 do w-20,
OK> sw w-1 w-15 0 -7550
OK> sw w-16 do w-20 0 -15100
OK> zap
Plik ? krsinegl
TYTUL > Obciazenie ciezarem sniegu na lewej polaci dachu.

Sprawdzenie poprawności danychpodsystem ws
OK> ws - wejście do podsystemu WS -- wyswietl
WS> w - wyświetlenie współrzędnych węzłów
WS> e - wyświetlenie danych o elementach
WS> wb - warunki brzegowe
WS> m - materiały
WS> g - geometrie
WS> sw - siły węzłowe
WS> .. - zakończenie pracy w podsystemie WS

Graficzna interpretacja wprowadzonych danych
FEAS> GRAF - wejście do podsystemu GRAF
GRAF> ce - czyszczenie zawartości ekranu
GRAF> si
GRAF> si /ne
GRAF> ce
GRAF> si
GRAF> si /ng - rysowanie siatki elementów z nazwami geometrii
GRAF> ce
GRAF> w - wyświetlenie węzłów
GRAF> w /nw - wyświetlenie nazw węzłów
GRAF> si - rysowanie siatki elementów
GRAF> wb - wyświetlenie warunków brzegowych
GRAF> ce - czyszczenie zawartości ekranu
GRAF> si /ne - wyświetlenie siatki z nazwami elementów
GRAF> sw 5.5 - wyświetlenie sił węzłowych w skali 5.5
GRAF> .. - zakończenie pracy w podsystemie GRAF

Przykładowe rozwiązanie zadania
OK> .. - wyjście z podsystemu OK
FEAS> start - restart systemu i wyzerowanie pamięci
Restart systemu. Czy chcesz napewno ? [T/n] t - wykonano restart systemu
FEAS> ok krwiatr - wczytanie danych z pliku KRWIATR
OK> .. - wyjście z podsystemu OK
FEAS> ro s - rozwiązanie zadania (statyka)

Wyświetlenie wyników
FEAS> WS - wejście do podsystemu ws
WS> pm - wyświetlenie przemieszczeń
WS> ne - wyświetlenie sił przekrojowych w elementach
WS> r - wyświetlenie reakcji podporowych
WS> dp - definiowanie pliku wynikowego
podaj nazwe pliku: a - plik wynikowy będzie miał nazwę A.PRN
WS> pm /p - zapisanie przemieszczeń do pliku a, analogicznie możemy zapisać przemieszczenia, siły przekrojowe (ne), reakcje (r)...
WS> .. - wyjście z podsystemu

Graficzna prezentacja wyników
FEAS> GRAF - wejście do podsystemu GRAF
GRAF> ce - czyszczenie ekranu
GRAF> o/gl - otwarcie okna rysunkowego górnego lewego
GRAF> si - rysowanie siatki elementów
GRAF> np N 10.1 - rysowanie wykresów sił podłużnych N w skali 10.1
GRAF> o/gp - otwarcie okna rysunkowego górnego prawego
GRAF> si - rysowanie siatki
GRAF> sw 5.5 - rysowanie sił węzłowych w skali 5.5
GRAF> o/dl - otwarcie okna rysunkowego dolnego lewego}
GRAF> si - rysowanie siatki
GRAF> si /ng - rysowanie siatki elementów z nazwami geometrii
GRAF> .. - zakończenie pracy.}

Zakończenie pracy