Rozmiar: 1776 bajtów

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Instytut Dróg i Mostów
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

ZIK IL PW/Dydaktyka/Przedmioty/Drogi i ulice/IKstIImd-DUL

 

PRZEDMIOT - DROGI I ULICE

 

 

DROGI I ULICE I

Rodzaj studiów

II stopnia - magisterskie, dzienne

Specjalność

Inżynieria komunikacyjna

Semestr

7

Wymiar tygodniowy przedmiotu, liczba punktów i charakter

4h/5p - przedmiot obowiązkowy

Łącznie godziny
- wykład
- projekt

60
30
30

Prowadzący przedmiot

dr inż. Andrzej Brzeziński

 

ramowy program przedmiotu

wykład

 • Cechy uczestników ruchu i pojazdów wpływające na parametry dróg,
 • Uogólnione równanie ruchu pojazdu i jego praktyczne zastosowania,
 • Wymagania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne jakie powinny spełniać drogi,
 • Parametry projektowania dróg: prędkość projektowa i miarodajna, wymagania widoczności, dostępność do dróg, właściwości użytkowe nawierzchi dróg,
 • Zasady kształtowania dróg w planie, w przekroju poprzecznym i podłużnym,
 • Wpływ warunków topograficznych, gruntowo-wodnych i zagospodarowania na kształtowanie dróg,
 • Odwodnienie dróg zamiejskich,
 • Wyposażenie techniczne dróg,
 • Skrzyżowania dróg zamiejskich, węzły drogowe,
 • Nawierzchnie dróg, klasyfikacja, wymagania i warunki pracy. Metody wymiarowania nawierzchni.

projekt

 • Przebudowa odcinka drogi zamiejskiej wraz ze skrzyżowaniem.

literatura zalecana

 •  

forma zaliczenia przedmiotu

 • wykład: egzamin
 • Ćwiczenia: pozytywna ocena z zadania projektowego.

 

 

DROGI I ULICE II

Rodzaj studiów

II stopnia - magisterskie, dzienne

Specjalność

Inżynieria komunikacyjna

Semestr

8

Wymiar tygodniowy przedmiotu, liczba punktów i charakter

3h/4p - przedmiot obowiązkowy

Łącznie godziny
- wykład
- projekt

45
15
30

Prowadzący przedmiot

dr inż. Andrzej Brzeziński

 

ramowy program przedmiotu

wykład

Przedstawienie zagadnień związanych z zasadami projektowania ulic oraz skrzyżowań. Wyjaśnienie wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami ulicy. Nauka zasad projektowania drogowego. Przedstawienie zasad kształtowania urządzeń dla ruchu pieszego, komunikacji zbiorowej, rowerowej.

 • Funkcje ulic. Klasyfikacja ulic.
 • Podstawowe dane do projektowania.
 • Ulica w planie sytuacyjnym.
 • Ulica w przekroju podłużnym.
 • Elementy przekroju poprzecznego ulicy.
 • Skrzyżowania - zasady projektowania, bezpieczeństwo.
 • Urządzenia dla ruchu pieszego i rowerowego.
 • Urządzenia dla komunikacji zbiorowej.
 • Oznakowanie pionowe i poziome ulicy i skrzyżowania.
 • Odwodnienie ulicy i skrzyżowania

projekt

Wykonanie projektu modernizacji ulicy i skrzyżowania. Nauka wykonywania poszczególnych elementów projektu: ulica i skrzyżowanie w planie sytuacyjnym, w przekroju podłużnym, w przekroju poprzecznym, wybór wariantu skrzyżowania na podstawie zadanych kryteriów, obliczenie konstrukcji nawierzchni, oznakowanie skrzyżowania, odwodnienie ulicy i skrzyżowania, projektowanie urządzeń dla ruchu pieszego, komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego

 • Dobór typu skrzyżowania
 • Obliczenie przepustowości skrzyżowania (metoda SBSS)
 • Obliczenie elementów geometrycznych skrzyżowania i ulicy (plan i przekrój podłużny)
 • Wykonanie planu sytuacyjnego fragmentu ulicy i skrzyżowania.
 • Uzasadnienie wyboru wariantu skrzyżowania
 • Wykonanie przekrojów normalnych obu ulic (skala 1:50).
 • Wykonanie przekrojów podłużnych ulic.
 • Obliczenie konstrukcji nawierzchni.
 • Wykonanie planu wysokościowego ulicy i skrzyżowania z elementami odwodnienia.
 • Wykonanie opisu technicznego projektu.

literatura zalecana

 •  

forma zaliczenia przedmiotu

 • wykład: egzamin pisemny uzupełniany w uzasadnionych przypadkach egzaminem ustnym. Egzamin może być zdawany tylko przez osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń projektowych.
 • Ćwiczenia: zaliczenie projektu oraz obrona projektu obejmująca materiał niezbędny do wykonania projektu. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na ostatnich zajęciach danego bloku.

 

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
tel. (48 22) 825-37-27, 660-64-77, fax 825-37-27, e-mail
Webmaster: zur@w