PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora
Logo VB

Kontrolka ListBox

Właściwości | Zdarzenia | Metody

Kontrolka ListBox wyświetla listę elementów, z których użytkownik może wybrać jeden lub więcej. Jeżeli liczba elementów wykracza poza liczbę elementów, które mogą być wyświetlone, dodawane są automatycznie paski przewijania do kontrolki ListBox.
Jeżeli żaden element nie został wybrany, właściwość ListIndex przyjmuje wartość -1. Pierwszy element listy ma ListIndex = 0, a wartość właściwości ListCount jest zawsze o jeden większa niż największa dostępna wartość właściwości ListIndex.

Aby dodać lub usunąć element do kontrolki ListBox należy użyć metod AddItem i RemoveItem.

Ustawienie właściwości List, ListCount i ListIndex pozwala użytkownikowi na dostęp do elementów listy ListBox.
Można również dodawać elementy do listy w fazie projektowania przez zmianę wartości właściwości List.


ListBox

Właściwości:

Appearance wygląd kontrolek
BackColor kolor tła
Columns (ListBox) liczba kolumn listy
Container pojemnik obiektu
DataChanged zmiana wartości w kontrolce połączonej
DataField przypisanie pola w bieżącym rekordzie
DataSource kontrolka Data powiązana z obiektem
DragIcon wskaźnik przy operacjach drag-and-drop
DragMode tryb operacji drag-drop
Enabled reakcja na zdarzenia użytkownika
Font obiekt Font kontrolki
FontBold pogrubienie czcionki
FontItalic pochylenie czcionki
FontName rodzaj czcionki
FontSize rozmiar czcionki
FontStrikethru przekreślenie czcionki
FontUnderline podkreślenie czcionki
ForeColor kolor kontrolki
Height wysokość obiektu
HelpContextID numer kontekstu obiektu
hWnd uchwyt obiektu
Index (Control Array) pozycja kontrolki w tablicy kontrolek
IntegralHeight wyświetlanie elementów list w całości
ItemData dodatkowa wartość elementów listy
Left położenie lewej krawędzi obiektu
List pozycja elementu w liście kontrolki
ListCount liczba pozycji w liście kontrolki
ListIndex index zaznaczonej pozycji w liście kontrolki
MouseIcon kursor myszki użytkownika
MousePointer kursor myszki
MultiSelect możliwość wielokrotnego wyboru
Name identyfikator obiektu
NewIndex indeks ostatnio dodanego elementu listy
OLEDragMode sposób obsługi operacji OLE drag/drop
OLEDropMode sposób przechwytywania operacji drop
Parent właściciel obiektu
SelCount liczba zaznaczonych elementów listy
Selected zaznaczone pozycje listy
Sorted automatyczne sortowanie listy
Style typ wyświetlania i zachowania się kontrolki
TabIndex kolejność przełączania Tab
TabStop możliwość przełączania Tab
Tag dodatkowe dane obiektu
Text tekst w okienku listy
ToolTipText podpowiedzi dla użytkownika
Top położenie górnej krawędzi obiektu
TopIndex element wyświetlany na górze listy
Visible ukrywanie obiektu
WhatsThisHelpID numer kontekstu pomocy
Width szerokość obiektu

na górę strony...

Zdarzenia:

Click wciśnięcie przycisku myszy
DblClick podwójne wciśnięcie przycisku myszy
DragDrop zakończenie przeciągania obiektu
DragOver przeciąganie obiektu
GotFocus otrzymanie fokusa
ItemCheck wybranie lub skaskowania elementu z listy
KeyDown wciśnięcie klawisza
KeyPress wciśnięcie klawisza ASCII
KeyUp zwolnienie klawisza
LostFocus utracenie fokusa
MouseDown wciśnięcie klawisza myszy
MouseMove przesuwanie wskaźnika myszy
MouseUp wciśnięcie klawisza myszy
OLECompleteDrag poinformowanie komponentu docelowego o zakończeniu operacji OLE drag/drop
OLEDragDrop opuszczanie komoponentu źródłowego na docelowym w operacji OLE drag/drop
OLEDragOver przeciąganie jednego komponentu nad drugim w operacji OLE drag/drop
OLEGiveFeedback zakończono zdarzenie OLEDragOver
OLESetData brak danych w odpowiednim formacie dla komponentu docelowego w operacji OLE drag/drop
OLEStartDrag zainicjowanie operacji OLE drag/drop
Scroll zmiana pozycji na pasku przewijania

na górę strony...

Metody:

AddItem dodanie elementu do listy kontrolki
Clear wyczyszczenie zawartości kontrolki
Drag rozpoczęcie, zakończenie lub przerwanie przeciąganie kontrolki
Move zmiana położenia obiektu
OLEDrag rozpoczęcie operacji drag/drop
Refresh odświeżenie zawartości obiektu
RemoveItem usunięcie elementu z listy kontrolki
SetFocus przeniesienie fokusa na kontrolkę
ShowWhatsThis wyświetlenie pomocy What's This?
ZOrder zmiana kolejności z-order obiektów

na górę strony...Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora